Disclaimer

Door deze website of een van de andere websites van Hippisch Achterhoek (BV) te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden – en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites vermeld zijn – van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud (zoals hierna gedefinieerd) of op specifieke transacties te verrichten via deze websites, dan dient u het deel van deze websites dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Hippisch Achterhoek (BV) te allen tijde gewijzigd worden. Zulke gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze websites vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze websites te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze websites van toepassing zijn.

Hippisch Achterhoek (BV) behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Voorts behoudt de uitgeverij zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van deze websites te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Ook kan Hippisch Achterhoek (BV) elk moment beslissen wie er wel of geen toegang hebben tot al dan niet afgeschermde delen van de site. Voor online abonnementen en all-in abonnementen geldt toegang voor één gebruiker vanaf één specifiek IP-adres. Indien Hippisch Achterhoek (BV) het vermoeden heeft dat hier misbruik van gemaakt wordt, heeft de uitgeverij het recht zonder nadere uitleg de toegang tot het afgeschermde deel te ontzeggen.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze websites te verzekeren, aanvaardt Hippisch Achterhoek (BV) geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Hippisch Achterhoek (BV) wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreuk makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van deze websites of de inhoud, van de hand.

Hippisch Achterhoek (BV) geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze websites; u onderkent dat informatie kan worden onderschept tijdens verzending. Hippisch Achterhoek (BV) stelt uw gegevens echter niet beschikbaar aan derden. De uitgeverij geeft geen garantie dat deze websites toegankelijk zijn of dat de servers die deze websites ter beschikking stellen werken of dat elektronische berichten verzonden door Hippisch Achterhoek (BV) vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

In geen geval is Hippisch Achterhoek (BV) aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg- of specifieke schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze websites of de onmogelijkheid om deze websites of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Hippisch Achterhoek (BV) in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Deze websites kunnen verwijzingen naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Hippisch Achterhoek (BV). Hippisch Achterhoek (BV) heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze websites opgenomen, en het opnemen van een link naar enige websites mag niet zodanig worden uitgelegd dat Hippisch Achterhoek (BV) de inhoud van die websites zou onderschrijven.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Hippisch Achterhoek (BV). Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Enig ander gebruik van de inhoud dan om te bekijken, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hippisch Achterhoek (BV) is strikt verboden. Alle auteursrecht- en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieën.

Overname van informatie afkomstig van deze websites is alleen toegestaan onder voorwaarden en met bronvermelding. Er mag een citaat worden overgenomen van beperkte omvang (maximaal 35 woorden, inclusief kop), met daaraan gekoppeld een hyperlink die ook echt werkt en doorverwijst naar het volledige artikel op de betreffende site.

Enig materiaal of informatie verzonden door u via of in verband met deze websites (“gebruikersmateriaal”) zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal het eigendom van Hippisch Achterhoek (BV) worden. De privacy statement zal op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Hippisch Achterhoek (BV) mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijkheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Privacy Statement

Hippisch Achterhoek (BV) hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe die gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Deze privacy verklaring geldt voor alle informatie die wordt verzameld of gebruikt door Hippisch Achterhoek (BV). Hierbij gaat het ook om informatie van deze website of een van de andere websites van Hippisch Achterhoek (BV) en om offline-collecties van gegevens voor commercieel gebruik, die door ons worden beheerd.

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden. Het is voor u gemakkelijker om:

  • Specifieke informatie te ontvangen
  • Deel te nemen aan prijsvragen en competities
  • Persoonlijke boodschappen en speciale aanbiedingen te ontvangen die voor u relevant zijn
  • Op termijn tijd te besparen door uw voorkeuren op te slaan
  • Op internet producten van ons te kopen

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om onze tijdschriften c.q. uitgaven verder te ontwikkelen en onze klantenservice en onze websites te verbeteren.

U kunt uw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een registratieformulier in te vullen om deel te nemen aan een prijsvraag, een product te bestellen, een abonnement te nemen of een nieuwsbrief aan te vragen. U kunt uw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door met een van onze medewerkers per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.

Wij willen u beter leren kennen zodat we u beter van dienst kunnen zijn. De keuze of u van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan uzelf. Als u niet wilt dat wij u persoonlijke aanbiedingen of informatie sturen, kunt u ons dat laten weten door contact met ons op te nemen.

Hippisch Achterhoek (BV) geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verkopen of verstrekken uw persoonlijke gegevens NIET aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

Hippisch Achterhoek (BV) verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Soms geven onze websites links naar andere websites. U dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de onze privacy verklaring.

Sommige van onze websites gebruiken ‘cookies’. Uitgebreide informatie over het gebruik hiervan op de websites van Hippisch Achterhoek (BV) vindt u op deze pagina over cookies.

Als u onze websites bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de host computer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze websites gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Onze provider gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van financiële gegevens.
Bedenk dat persoonlijke herkenbare gegevens die op uw verzoek op de site worden geplaatst ook beschikbaar zijn voor andere gebruikers, en dat u voorzichtig moet zijn voordat u besluit die gegevens te verstrekken.

Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt, hebt u redelijke toegang tot die gegevens zodat u ze kunt veranderen of wissen. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen.